Regulamin porządkowy - Orlik 2012

Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012

 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowane zajęcia szkolne dla uczniów:
   poniedziałek - piątek 7oo - 16oo
  2. boiska ogólnodostępne
   czynne w godzinach pracy instruktora sportu:
   poniedziałek - piątek 16oo - 21oo
   sobota 9oo - 17oo
   niedziela 9oo - 16oo
 3. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2a prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego szkoły, natomiast w pkt 2b pełniący dyżur trener - animator zajęć - zwany instruktorem sportu. Instruktor zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
 5. Uczestnicy zajęć i zawodów sportowych muszą być ubezpieczeni i posiadać aktualne badania lekarskie.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u Dyrektora szkoły.
 7. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 8. V Liceum Ogólnokształcące nie ponosi odpowiedzialności za utracone przedmioty osobiste pozostawione na terenie boisk bez zabezpieczenia
 9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 10. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych w godzinach otwarcia boisk.
 11. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się wyłącznie obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb,
  3. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
  4. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
  5. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  6. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  7. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
  8. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
  9. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  10. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
  11. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opieki osoby dorosłej;
  12. wprowadzania zwierząt;
  13. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
 14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 13 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
  • nakazać opuszczenie terenu boisk.
 15. V Liceum Ogólnokształcące nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 16. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

TELEFONY ALARMOWE


 • Telefon ratunkowy 112
 • Pogotowie ratunkowe 999
 • Straż Pożarna 998
 • Policja 997
 • Pogotowie energetyczne 991

TELEFON DO ZARZĄDCY OBIEKTU


 • V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu (61) 833 38 31
 • Telefon do pracownika obsługi obiektu: 660534260,
 • Instruktor Sportu: 798497371